Community


This section deals with the development of our county from an economic and community perspective, i.e., Community Development, Community Safety, Age Friendly Initiatives, Social Inclusion, Children & Young People, Laois Comhairle na nÓg, links to Education, Joint Policing Committee, Civic Engagement, Public Participation Network and liaison with both State and Development Agencies.

 

An Pobal
Déileálann an rannóg seo le forbairt ár gcontae ó thaobh an gheilleagair agus an phobail de, i.e., Forbairt Pobail, Sábháilteacht Pobail, Tionscnaimh Aoisbháúla, Cuimsiú Sóisialta, Leanaí & Daoine Óga, Comhairle na nÓg, Laois, naisc le hOideachas, Comhchoiste Póilíneachta, Comhpháirteachas Poiblí, Líonra Rannpháirtíochta Pobail, agus idirchaidreamh leis an Stát agus le Gníomhaireachtaí Forbartha araon.

LOGO C&E

Read More News Stories