Notice of Election – Laois County Council


An election of members for each of the local electoral areas of the above-mentioned local authority is about to be held.

Nomination papers may be obtained from the address below during the usual office hours.

A person may nominate himself/herself as a candidate or may, with his/her consent, be nominated by a proposer who is registered as a local government elector in the local electoral area of the local authority for which he/she proposes to nominate the candidate.

A nomination paper from a candidate of a registered political party must have a certificate of political affiliation attached which must be produced to me with his/her completed nomination paper.

If no certificate is attached, the candidate must, before the latest time for receiving nominations, either-

  • secure 15 assents to the nomination by way of statutory declarations by local government electors registered in the relevant local electoral area (forms available from me or the registration authority), or
  • make a deposit of €100 (deposit may also be made on the candidate’s behalf).

The latest time for receiving nominations is 12 noon on the 4th day of May, 2019.

Completed nomination papers may be delivered to me in person by the candidate or his/her proposer at any time when I am at my office, from 10 am on the 27th day of April, 2019 until 12 noon on the last day for receiving nominations.

I am required by law to attend to receive nominations between 10 am and 12 noon and between 2 pm and 5 pm on the 3rd day of May, 2019 and between 10 am and 12 noon on the 4th day of May, 2019.

If the election is contested, a poll will be taken on the 24th day of May, 2019 between the hours of 7 am and 10 pm.

 

 

Donal Brennan                                                                                               Áras an Chontae,

Returning Officer                                                                                           Portlaoise,

(057) 8664000                                                                                                 Co. Laois

 

Dated: 16th April 2019

 

For further information and documentation regarding the Local Elections 2019, click here.

 

 

Fógra Toghcháin

 

Údarás Áitiúil:  Comhairle Chontae Laoise

 

Táthar ar tí toghchán a reáchtáil chun comhaltaí do gach aon cheann de thoghlimistéir áitiúla a thoghadh don údarás áitiúil atá luaite thuas.

 

Is féidir páipéir ainmniúcháin a fháil ón seoladh thíos le linn gnáthuaire oifige.

 

Féadfaidh duine é féin nó í féin a ainmniú mar iarrthóir  i dtoghchán nó féadfaidh duine eile (is duine atá cláraithe mar thoghthóir rialtais aitiúil i limistéar an údaráis áitiúil a bhfuil sé beartaithe ag an duine an t-iarrthóir a ainmniú dó), mar mholtóir, é nó í a ainmniú, lena thoiliú nó lena toiliú i scríbhinn.

 

Ní mór deimhniú cleamhnachta polaitíochta a bheith ag gabháil le páipéar ainmniúcháin ó iarrthóir páirtí polaitíochta cláraithe agus caithfear é a thabhairt ar aird domsa lena fhoirm/lena foirm ainmniúcháin chomhlánaithe.

 

Mura mbeidh aon deimhniú tugtha ar aird ní mór don iarrthóir, roimh an am is déanaí chun ainmniúcháin a fháil, ceachtar den dá rud seo a dhéanamh –

 

  • cúig aontú dhéag leis an ainmniúchán a fháil trí dhearbhuithe reachtúla ó thoghthóirí rialtais áitiúil a bheidh cláraithe sa toghlimistéar áitiúil ábhartha (tá na foirmeacha ar fáil uaimse nó ón údarás cláraithe), nó

 

  • éarlais de €100 a íoc (is féidir éarlais a íoc thar ceann an iarrthóra freisin).

 

Is é 12 meánlae an 4 lá de Bealtaine, 2019 an t-am is déanaí le hainmniúcháin a ghlacadh.

 

Is féidir leis an iarrthóir nó lena mholtóir/a moltóir páipéir ainmniúcháin chomhlánaithe a sheachadadh chugam i bpearsa  tráth ar bith a bhím i m’oifig, ó 10 am an 27 lá de Aibreáin, 2019 go 12 meánlae ar an lá is déanaí le hainmniúcháin a ghlacadh.

 

Tá ceangal orm faoin dlí a bheith i láthair le glacadh le hainmniúcháin idir 10 am agus 12 meán lae agus idir 2 pm agus 5 pm an 3 lá de Bealtaine, 2019 agus idir 10 am agus 12 meán lae an 4 lá de Bealtaine, 2019.

 

Má bhíonn toghachán comhraic ann, reáchtálfar vótaíocht an 24 lá de Bealtaine, idir 7 am agus 10 pm.

 

Donal Ó Braonáin                                                                              Áras an Chontae,

An Ceann Comhairimh                                                                      Portlaoise,

(057) 8664000                                                                                      Co. Laois

                                                                       

Dáta:   16ú Aibreán, 2019

 

Le haghaidh tuilleadh eolais agus doiciméadachta maidir le Toghcháin Áitiúla 2019, cliceáil anseo.

 

Read More News Stories