Projects funding by Commercial Rates / Maoiniú tionscadal de réir Rátaí Tráchtála


commercial rates

Broadband / Leathanbhanda

As part of the roll out of the National Broadband Plan, Laois County Council launched Broadband Connection Points in 6 areas in rural Laois.
Mar chuid de rolladh amach an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda, sheol Comhairle Chontae Laoise Pointí Nasctha Leathanbhanda i 6 cheantar faoin tuath i Laois.

Vicarstown Community Centre , Emo “Old School” Community Centre, Oisin House Rossmore, Killeshin

Donaghmore workhouse and Agricultural Museum, Shanganmore Community Centre Barrowhouse, Ballyroan Community Centre

 

 

Heritage / Oidhreacht

Laois has many historical sites throughout the County, Romanesque Doorway, Killeshin, the Round Tower in Timahoe and the Rock of Dunamaise to mention but a few.

Tá go leor suíomhanna stairiúla i Laois ar fud an Chontae, Doras na Róimhe, Cill Easra, an Túr Cruinn i Timahoe agus Carraig Dhún Maise le lua ach cúpla ceann.

There are a number of projects and events taking place the County.

roinnt tionscadal agus imeachtaí ar siúl sa Chontae.

 

Library/Leabharlann

 There are many events taking place over the 8 branch libraries, Abbeyliex, Durrow, Mountrath, Portlaoise, Portarlington, Stradbally, Mountmellick, Rathdowney.

Click on the link below to see what’s on.

Tá go leor imeachtaí ar siúl thar na 8 leabharlann bhrainse, Abbeyliex, Durrow, Mountrath, Portlaoise, Portarlington, Stradbally, Mountmellick, Rathdowney.

Cliceáil ar an nasc thíos chun a bhfuil ar siúl a fheiceáil.   www.laois.ie

 

Tourism/Turasóire acht                         

There are a number of events taking place throughout Laois click on the link below to see what’s on.

Tá roinnt imeachtaí ar siúl ar fud Laoise cliceáil ar an nasc thíos chun a bhfuil ar siúl a fheiceáil.

There are a number of events taking place throughout Laois click on the link below to see what’s on.

Tá roinnt imeachtaí ar siúl ar fud Laoise cliceáil ar an nasc thíos chun a bhfuil ar siúl a fheiceáil.

https://laoistourism.ie/

 

Roads/Bóithre

 Laois County Council maintains roads, cycle lanes, and footpaths

Coinníonn Comhairle Chontae Laoise bóithre, lánaí rothar, agus cosáin


Street Cleaning

Laois County Council provides street cleaning services to roads, footpaths within the County of Laois

Cuireann Comhairle Chontae Laoise seirbhísí glantacháin sráide ar fáil do bhóithre, do chosáin laistigh de Chontae Laoise

https://laois.ie/departments/roads

 

Business Support/Tacaíocht Ghnó

The Council’s Business Support Unit, assist businesses in many ways an example of these are through the Business Initiative Schemes, shop front grant schemes.

Cabhraíonn Aonad Tacaíochta Gna Comhairle le gnólachtaí ar go leor bealaí sampla díobh seo tna Scéimeanna Tionscnaimh Ghnó, scéimeanna deontais tosaigh siopaí.

https://laois.ie/departments/business-and-economic-development/business-support-unit-bsu/

 

Fire Services/ Seirbhísí Dóiteáin

There are a number of Fire Stations through the County of Laois the aim of the Fire & Rescue Service is to provide an efficient and effective response to fires and other emergencies.

Tá roinnt Stáisiún Dóiteáin trí Chontae Laoise agus is í aidhm na Seirbhíse Dóiteáin agus Tarrthála freagairt éifeachtach agus éifeachtach a sholáthar do dhóiteáin agus d’éigeandálaí eile.

https://laois.ie/departments/fire-rescue/

 

 

Read More News Stories