Commercial Rates FAQ


Q.What are Rates?

Rates are a charge paid on Commercial Properties. The charge is based on the rental valuation of the property.

Q. Céard is Rátaí ann?

Is muirear iad rátaí a íoctar ar Mhaoine Tráchtála. Tá an muirear bunaithe ar luacháil chíosa na maoine.

Q. Where does the income from Commercial Rates go?

Income from Commercial Rates is used to fund a wide range of local services provided by Laois County Council each year such as Fire Services, Public Lighting, Libraries, Public Parks, Playgrounds and many projects.

Q. Cá dtéann an t-ioncam ó Rátaí Tráchtála?

Úsáidtear ioncam ó Rátaí Tráchtála chun maoiniú a dhéanamh ar raon leathan seirbhísí Áitiúla a chuireann Comhairle Contae Laoise ar fáil gach bliain amhail Seirbhísí Dóiteáin, Soilsiú Poiblí, Leabharlanna, Páirceanna Poiblí, Clóis Súgartha agus go leor tionscadal

Q. Who pays Rates?

The person liable for the payment of Commercial Rates is the person in occupation of the rateable property on The Date of the Making of the Rate.

In the event that there is another occupation after the date the rate has been struck, Laois County Council can determine that the incoming occupier should pay a portion of the rate proportionate to their occupation. This issue of other charges on the property should be addressed with your Solicitor during the preparation of leases or property transfers. See Transfer of interest in a Rateable Property

Q. Cé a íocann Rátaí?

Is é an duine atá faoi dhliteanas Rátaí Tráchtála a íoc an duine atá ag áitiú na maoine inrátaithe ar Dháta Déanta an Ráta. Sa chás go bhfuil slí bheatha eile ann tar éis an dáta a buaileadh an ráta, is féidir le Comhairle Chontae Laoise a chinneadh gur cheart don áititheoir nua cuid den ráta a íoc atá comhréireach lena slí bheatha. Ba chóir an tsaincheist seo maidir le muirir eile ar an réadmhaoin a sheoladh le d’Aturnae agus léasanna nó aistrithe réadmhaoine á n-ullmhú. Féach Aistriú úis i Maoin Inrátaithe

Q. How are Rates assessed?

The Rate Charge is calculated by multiplying the “Rateable Valuation” by the “Annual Rate on Valuation”.

The “Rateable Valuation” of a property is determined by the Commissioner of Valuation.

The “Annual Rate on Valuation” is set annually by the Members of Laois County Council at their budget meetings.

Example:-

Rateable Valuation of Property as determined by the Valuation Office = €5,500.00
Rate on Valuation for 2022  = €0.2217
Rates due for 2022 (€5,500.00 x €0.2217) = €1,219.35

Q Conas a dhéantar measúnú ar Rátaí?

Ríomhtar an Muirear Rátaí tríd an “Luacháil Inrátaithe” a iolrú faoin “Ráta Bliantúil ar Luacháil”. Is é an Coimisinéir Luachála a chinneann “Luacháil Inrátaithe” maoine. Socraíonn Comhaltaí Chomhairle Chontae Laoise an “Ráta Bliantúil luachála” gach bliain ag a gcruinnithe buiséid. Sampla:- Luacháil Inrátaithe Maoine de réir mar a chinneann an Oifig Luachála = €5,500.00

Ráta ar Luacháil do 2022 = €0.2217

Rátaí dlite do 2022 (€5,500.00 x €0.2217) = €1,219.35

Q. When are Commerical Rates Payable?

The Rate Demand is issued annually (early February) and is payable in two instalments, the first instalment (50%) plus arrears (if any) is payable when the Rate Bill is issued. The second instalment is payable on the 1st July.

Q. Cathain a bhíonn Rátaí Tráchtála Iníoctha ?

Eisítear an tÉileamh Rátaí gach bliain (go luath i mí Feabhra) agus tá sé iníoctha in dhá thráthchuid, tá an chéad tráthchuid (50%) móide riaráistí (más ann dóibh) iníoctha nuair a eisítear an Bille Rátaí. Tá an dara tráthchuid iníoctha ar an 1 Iúil.

Q. Can I spread my rate payment over the year?

Yes. By signing up to a Standing Order Mandate. The Council will accept monthly payments as long as the Rates are paid in full by the year end.

Payment options are printed on the reverse side of your Commercial Rate Demand.

Q. An féidir m’íocaíocht rátaí a scaipeadh thar an mbliain?

Is féidir. Trí chlárú le Sainordú Buan-Ordaithe. Glacfaidh an Chomhairle le híocaíochtaí míosúla chomh fada agus a íoctar na Rátaí ina n-iomláine faoi dheireadh na bliana. Tá roghanna íocaíochta clóite ar chúl d’Éilimh ar Ráta Tráchtála.

Q. How can I pay my Commercial Rates?

 1. Standing Order Mandate
 2. Directly to the Rate Collector for your area
 3. Electronic Funds Transfer
 4. To the Cash Office County Hall or by post at: The Cash Office, Laois County Council, County Hall, Portlaoise, Co. Laois. (Monday-Friday 9.30 a.m. to 12.30 p.m.)

Methods of Payment through the Cash Office

 • Cash (Please do not send cash by post)
 • Cheque
 • Postal Order.
 • Money Order.
 • Debit Card (Laser)
 • Credit Card.
 • By phone on (057) 8674308 giving debit/credit card details.
 • Bank Draft

In all cases, please quote your Commercial Rate Account Number.

 Q. Conas is féidir mo Rátaí Tráchtála a íoc?

 1. Sainordú an Bhuan-Ordaithe
 2. Godíreach chuig an mBailitheoir Rátaí do do cheantar
 3. Ríomhaistriú Airgid
 4. Chuig Halla an Chontae nó tríd an bpost ag: An Oifig Airgid, Comhairle Chontae Laoise, Halla an Chontae, Port Laoise, Co. Laoise. (Luan-Aoine 9.30 a.m. go 12.30 p.m.)

Modhanna Íocaíochta tríd an Oifig Airgid Thirim

 • Airgead Tirim (Ná seol airgead tirim sa phost le do thoil)
 • Seic
 • Ordú Poist
 • Ordú Airgid
 • Cárta Dochair (Léasair)
 • Cárta Creidmheasa.
 • Ar an bhfón ar (057) 8674308 sonraí cárta dochair/creidmheasa a thabhairt.
 • Dréacht Bainc

I ngach cás, luaigh d’Uimhir Chuntais Ráta Tráchtála.

Q Transfer of Property?

The Local Government Reform Act 2014, provides for a wide range of reforms to local authority functions, structures and funding, and includes a number of changes in respect of Commercial Rates.

New legal requirement on owners/ratepayers in relation to a transfer of property:

Section 32 of the Act places –

 • An obligation on property owners, or their agents, to notify the Local Authority where an interest  in a rateable property is transferred and the person liable for rates changes.
 • The person transferring the property, either the owner or occupier, must discharge all rates for which he/she is liable at the date of transfer.

Failure to notify Laois County Council of a change in interest within 14 days of the transfer date, may result in a penalty for non-compliance in that, the owner becomes liable for an amount which is equivalent to the level of outstanding liabilities (up to a maximum of 2 years liability).

This obligation comes into effect on 1st July, 2014

Download the Transfer Details Form

Contact us in the  Rates Department with any queries in relation to this.

The full text of the Local Government Reform Act 2014 can be accessed at www.oireachtas.ie

Q Maoin a Aistriú?

Foráiltear leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 do raon leathan athchóirithe ar fheidhmeanna, struchtúir agus maoiniú na n-údarás áitiúil, agus áirítear ann roinnt athruithe maidir le Rátaí Tráchtála.

dlíthiúil nua ar úinéirí/íocóirí rátaí maidir le haistriú maoine:

Leagann Alt 32 den Acht

 

 • Oibleagáid ar úinéirí maoine, nó ar a ngníomhairí, fógra a thabhairt don Údarás Áitiúil sa chás go n-aistrítear leas i maoin inrátaithe agus go n-athraíonn an duine atá faoi dhliteanas rátaí.
 • Ní mór don duine a aistríonn an mhaoin, bíodh sin an t-úinéir nó an t-áititheoir, na rátaí go léir a bhfuil sé/sí faoi dhliteanas ina leith ar dháta an aistrithe a urscaoileadh.

Mura gcuirtear athrú leasa in iúl do Chomhairle Contae Laoise laistigh de 14 lá ó dháta an aistrithe, d’fhéadfadh pionós a ghearradh as neamhchomhlíonadh sa mhéid sin, beidh an t-úinéir faoi dhliteanas i leith méid atá coibhéiseach le leibhéal na ndliteanas amuigh (suas le dliteanas 2 bhliain ar a mhéad).

Tiocfaidh an oibleagáid seo i bhfeidhm an 1 Iúil, 2014

an Fhoirm Sonraí Aistrithe (Transfer Details Form)

Déan teagmháil linn i Roinn na Rátaí aon cheist agat faoi seo

Is féidir teacht ar théacs iomlán an Achta um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 ag www.oireachtas.ie

Read More News Stories