Commercial Rates / Rátaí Tráchtála


Commercial Rates remain Laois County Council’s most important source of locally generated income.  It is critical to the budget arithmetic for the year and will be of significant support in the provision of essential public services.

Is iad Rátaí Tráchtála an fhoinse ioncaim is tábhachtaí atá ag Comhairle Contae Laoise a ghintear go háitiúil. Tá sé ríthábhachtach don uimhríocht bhuiséid don bhliain agus beidh sé ina thacaíocht shuntasach do sholáthar seirbhísí poiblí riachtanacha.

In 2022, the Council will spend very significant amounts across a broad range of headings to include: In 2022, caithfidh an Chomhairle méideanna an-suntasacha thar raon leathan ceannteideal lena n-áirítear

Gross Revenue Expenditure/ Ullcháiteachas Ioncaim

Housing & Building/ Tithíocht agus Foirgníocht  : €21,245,041

Road Transportation & Safety/ Iompar Bothair agus Sábháilteacht : €24,638,621

Water Services/ Seirbhísí Uisce  : €4,596,472

Development Management/ Bainistiú Forbatha : €11,349,732

Environmental Services / Seirbhísí Comhshaoil : €9,105,291

Recreation & Amenity/ Caitheamh Aimsire agus Taitneamhacht : €5,503,527

Agri Educ Health & Welfare/ Talmhalocth, Oideachas, Sláinte agus Leas Sóisialach  : €871,543

Miscellaneous Services/ Seirbhísí Eagsula : €11,026,773

TOTAL EXPENDITURE/ Cairteachas Iomlán : €88,337,000

Examples of specific expenditure that benefit the County include: I measc samplaí de chaiteachas sonrach a théann chun leasa an Chontae

Road improvement and maintenance, Feabhsú agus cothabháil bóithre,

Spreading of salt on roads during icy conditions, Salann a scaipeadh ar bhóithre le linn coinníollacha oighreata

New footpaths, Cosáin nua, Public lighting, Soilsiú poiblí

Safety Improvement Works, Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta,

Active Travel Measures in towns and villages, Bearta Taistil Ghníomhaigh i mbailte agus i sráidbhailte

Provision of car parks and management of traffic, Carrchlóis a sholáthar agus trácht a bhainistiú

Water and waste water, Uisce agus fuíolluisce

Public Conveniences, Áiseanna Poiblí

Provision of Industrial Estates and economic development, Eastáit Thionsclaíocha agus forbairt gheilleagrach a sholáthar

Leisure Centres, parks, playgrounds and outdoor recreation, Ionaid Fóillíochta, páirceanna, clóis súgartha agus caitheamh aimsire faoin aer,

Public Libraries, Leabharlanna Poiblí

Tourism promotion, Cur chun cinn na turasóireachta

Village and urban renewal, Athnuachan sráidbhaile agus uirbeach,

Façade Enhancement Schemes and Shop Front Grant Schemes, Scéimeanna Feabhsúcháin Aghaidhe agus Scéimeanna Deontais Aghaidhe Siopaí

Broadband, Leathanbhanda

Outdoor Seating and accessories for Tourism, Hospitality and Business, Suíocháin Allamuigh agus gabhálais do Thurasóireacht, Fáilteachas agus Gnó

Local Economic Development Office, An Oifig Forbartha Geilleagraí Áitiúil

Heritage works, Oibreacha oidhreachta

Landfill and recycling, Líonadh talún agus athchúrsáil

Litter management and street cleaning, Bainistiú bruscair agus glanadh sráide

Fire Service, An tSeirbhís Dóiteáin

Climate change and flooding, Athrú aeráide agus tuilte

Arts Centre and arts activities, Ionad Ealaíon agus gníomhaíochtaí ealaíon

Festivals and events, Féilte agus imeachtaí

River drainage, Draenáil abhann

These services are funded from many sources including the payment of rates by businesses.

Maoinítear na seirbhísí seo ó go leor foinsí lena n-áirítear íoc rátaí ag gnólachtaí.

 

Read More News Stories