Business Finance / Airgeadas Gnó


Early payment incentive Scheme
Click on the link below to view to see if you can avail of a 4% discount.

 Can I spread my Commercial Rate payment over the year?

Yes, by signing up to a Standing Order Mandate. Laois County Council will accept monthly payments once the Rate Charges are paid in full by the year end.  To receive a Standing Order form contact us by telephone 057 8664232 or email: rates@laoiscoco.ie

All payment options are printed on the reverse side of your Commercial Rate Demand

What should I do if my circumstances change?
Contact us straight away about any changes in your circumstances.  We will then be able to work with you and advise the next step. Your account Manager direct contact details are found on your Commercial Rate Demand alternatively email: rates@laoiscoco.ie or 057 8664232.

If I am relocating by business to Laois or Relocating within Laois what should I do?

Contact us straight away we will then be able to work with you and advise the next step.  Contact us at Rates@laoiscoco.ie or by telephone 057 8664232.  We will advise you on completing a Section 32. A completed a Section 32 form which should be submitted to the Commercial Rates Section.

If I move Premises/No longer occupy a Commercial premises what should I do?

Contact us at Rates@laoiscoco.ie or by telephone 057 8664232, complete a Section 32 form which should be submitted to the Commercial Rates Section, Laois County Council, Aras an Chontae, Portlaoise, Co Laois.


Transfer of Property

The Local Government Reform Act 2014, provides for a wide range of reforms to local authority functions, structures and funding, and includes a number of changes in respect of Commercial Rates.

New legal requirement on owners/ratepayers in relation to a transfer of property:

Section 32 of the Act places –

  • An obligation on property owners, or their agents, to notify the Local Authority where an interest  in a rateable property is transferred and the person liable for rates changes.
  • The person transferring the property, either the owner or occupier, must discharge all rates for which he/she is liable at the date of transfer.

Failure to notify Laois County Council of a change in interest within 14 days of the transfer date, may result in a penalty for non-compliance in that, the owner becomes liable for an amount which is equivalent to the level of outstanding liabilities (up to a maximum of 2 years liability).

This obligation comes into effect on 1st July, 2014

Download the Transfer Details Form

Contact us in the Rates Department with any queries in relation to this.

The full text of the Local Government Reform Act 2014 can be accessed at www.oireachtas.ie

 

Scéim dreasachta luathíocaíochta

Cliceáil ar an nasc thíos le feiceáil an féidir leat lascaine 4% a fháil.

An féidir m’íocaíocht Ráta Tráchtála a scaipeadh thar an mbliain?

Is féidir, trí chlárú le Sainordú Buan-Ordaithe. Glacfaidh Comhairle Chontae Laoise le híocaíochtaí míosúla a luaithe a íocfar na Muirir Rátaí ina n-iomláine faoi dheireadh na bliana. Chun Foirm Bhuan-Ordaithe a fháil déan teagmháil linn ar an teileafón 057 8664232 nó seol ríomhphost chuig: rates@laoiscoco.ie or 057 8664232.

Tá na roghanna íocaíochta go léir priontáilte ar chúl d’Éilimh ar Ráta Tráchtála

 

Cad ba cheart dom a dhéanamh má athraíonn mo chúinsí?

Déan teagmháil linn láithreach faoi aon athruithe ar do chúinsí. Beimid in ann oibriú leat ansin agus comhairle a chur ar an gcéad chéim eile. Faightear sonraí teagmhála díreacha do Bhainisteoir cuntais ar d’Éileamh Rátaí Tráchtála mar mhalairt air sin ríomhphost: rates@laoiscoco.ie or 057 8664232.

tá mé ag athlonnú trí ghnó go Laois nó Ag Athlonnú laistigh de Laois cad ba cheart dom a dhéanamh?

Déan teagmháil linn láithreach beimid in ann oibriú leat agus comhairle a thabhairt don chéad chéim eile. Déan teagmháil linn ag Rates@laoiscoco.ie nó ar an teileafón 057 8664232. Cuirfimid comhairle ort maidir le hAlt 32 a chomhlánú. Foirm Alt 32 comhlánaithe ba chóir a chur isteach chuig Rannóg na Rátaí Tráchtála.

 Má bhogaim Áitreabh/Níl áitreabh Tráchtála agam a thuilleadh cad ba cheart dom a dhéanamh?
Déan teagmháil linn ag Rates@laoiscoco.ie nó ar an teileafón 8664232, comhlánaigh foirm Alt 32 ba chóir a sheoladh chuig Rannóg na Rátaí Tráchtála, Comhairle Chontae Laoise, Áras an Chontae, Port Laoise, Co. Laoise

 

Maoin a Aistriú
Foráiltear leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 do raon leathan athchóirithe ar fheidhmeanna, struchtúir agus maoiniú na n-údarás áitiúil, agus áirítear ann roinnt athruithe maidir le Rátaí Tráchtála.

Ceanglas dlíthiúil nua ar úinéirí/íocóirí rátaí maidir le haistriú maoine

Cuireann Alt 32 den Acht

Oibleagáid ar úinéirí maoine, nó ar a ngníomhairí, fógra a thabhairt don Údarás Áitiúil sa chás go n-aistrítear leas i maoin inrátaithe agus go n-athraíonn an duine atá faoi dhliteanas rátaí.

  • Ní mór don duine a aistríonn an mhaoin, bíodh sin an t-úinéir nó an t-áititheoir, na rátaí go léir a bhfuil sé/sí faoi dhliteanas ina leith ar dháta an aistrithe a urscaoileadh.

 

Mura gcuirtear athrú leasa in iúl do Chomhairle Contae Laoise laistigh de 14 lá ó dháta an aistrithe, d’fhéadfadh pionós a ghearradh as neamhchomhlíonadh sa mhéid sin, beidh an t-úinéir faoi dhliteanas i leith méid atá coibhéiseach le leibhéal na ndliteanas amuigh (suas le dliteanas 2 bhliain ar a mhéad).

 

Tiocfaidh an oibleagáid seo i bhfeidhm an 1 Iúil, 2014

Íoslódáil an Transfer Details Form

Déan teagmháil linn i Roinn na Rátaí le haon cheisteanna maidir leis seo

Is féidir teacht ar théacs iomlán an Achta um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 ag www.oireachtas.ie

 

 

 

Read More News Stories