COUNTY LAOIS JOINT POLICING COMMITTEE – ANNUAL PUBLIC MEETING


COMHAIRLE CHONTAE LAOISE

LAOIS COUNTY COUNCIL

Áras an Chontae, Portlaoise, Co. Laois.

Tel: 057 8664000 Fax: 057 8622313

 corpaffairs@laoiscoco.ie www.laois.ie

 

garda logo

 

COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA

CHONTAE LAOISE – CRUINNIÚ POIBLÍ BLIANTÚIL

TIONÓLFAR CRUINNIÚ POIBLÍ DE

CHOMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA

CHONTAE LAOISE I SEOMRAÍ NA COMHAIRLE,

COMHAIRLE CHONTAE LAOISE, ASCAILL

JFL, PORT LAOISE AR:

Dé Luain, 20 Samhain, 2023 ag 3.30in

Is í feidhm Chomhchoiste Póilíneachta ná feidhmiú mar fhóram le haghaidh comhairliúcháin, plé agus moltaí ar ábhair a bhaineann le póilíneacht limistéar riaracháin an údaráis áitiúil. Tá sé de cheart ag baill den phobal a dtuairimí a chur in iúl agus ceisteanna a chur faoi bhráid an Chomhchoiste Póilíneachta. Glacfaidh an Comhchoiste Póilíneachta le ceisteanna ó aon bhall aonair den phobal, nó le chéile ó aon ghrúpa/eagraíocht..

Ba chóir ceisteanna maidir leis an méid thuas, nó aon ábhar ábhartha eile, a chur isteach roimh ré i scríobh chuig Anne Marie Kirrane Uasal, A/Oifi geach Riaracháin, An Roinn Pobail, Comhairle Chontae Laoise, Áras an Chontae, Port Laoise, Co.Laoise ríomhphost chuig dce@laoiscoco.ie nó ar an bhfón ag (057) 8664060, roimhe 4.30in Dé Céadaoin, 8 Samhain, 2023.

Ba chóir a thabhairt faoi deara go mb’fhéidir nach mbeifear in ann an fhaisnéis a iarrtar a sholáthar i gcúinsí áirithe. Ba chóir ainm agus sonraí teagmhála na ndaoine a chuir an cheist isteach a sholáthar ach ní gá go bhfógrófar iad ag an gcruinniú.

 

COUNTY LAOIS JOINT POLICING COMMITTEE –

ANNUAL PUBLIC MEETING

A PUBLIC MEETING OF LAOIS COUNTY

JOINT POLICING COMMITTEE WILL BE HELD

IN THE COUNCIL CHAMBERS, LAOIS COUNTY COUNCIL,

JFL AVENUE, PORTLAOISE ON:

Monday, 20th November 2023 at 3.30pm

 

The function of a Joint Policing Committee is to serve as a forum for consultations, discussions and recommendations on matters affecting the policing of the local authority administrative area. Members of the public have the right to make their views known and submit questions to the Joint Policing Committee.

Questions will be accepted by the Joint Policing Committee from any individual member of the public, or collectively from any group/organisation. Questions in relation to the above, or any other relevant topic, should be submitted in advance in writing to Ms. Anne Marie Kirrane, A/Administrative Officer, Community Department, Laois County Council, Áras an Chontae, Portlaoise, Co. Laois, by email to dce@laoiscoco.ie or by phone at Tel. (057) 8664060, no later than 4.30pm on Wednesday, 8th November, 2023.

Read More News Stories