Notice of the Decision to temporarily close the L5661 Clonard, Mountrath from the 29th May to the 2nd June 2023


COMHAIRLE CHONTAE LAOISE

LAOIS COUNTY COUNCIL

 

Alt 75, ACHT NA mBÓITHRE 1993

(Rialacháin Bóithre 1994)

De réir forálacha Alt 75 den Acht thuas agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre, 1994, seirbheálann Comhairle Contae Laoise leis seo fógra faoin gcinneadh an L5661 Cluain Ioraird, Maighean Rátha a dhúnadh go sealadach ón 29 Bealtaine go dtí an 2 Meitheamh 2023, 08 :00 go 18:00

Tá dúnadh an bhóthair riachtanach chun oibreacha uasghrádaithe a éascú.

Cuirfear comharthaí soiléire ar atreoruithe. Beidh léarscáil a thaispeánfaidh na bealaí atá le dúnadh agus na bealaí eile ar fáil lena scrúdú ag www.laois.ie agus Áras an Chontae, Port Laoise.

Clonard, Mountrath Works

 

SIMON WALTON

Stiúrthóir Seirbhísí,

Comhairle Chontae Laoise,

Áras an Chontae,

Port Laoise.

Fón: 057 8664000                                                        

www.laois.ie

 

 

 

COMHAIRLE CHONTAE LAOISE

LAOIS COUNTY COUNCIL

 

SECTION 75, ROADS ACT 1993

(Road Regulations 1994)

 

 

In accordance with the provisions of Section 75 of the above Act and Article 12 of the Roads Regulations, 1994, Laois County Council hereby serves notice of the decision to temporarily close the L5661 Clonard, Mountrath from the 29th May to the 2nd June 2023, 08:00am to 18:00 hours.

The road closure is necessary to facilitate upgrade works.

Diversions will be clearly signposted. A map indicating the routes to be closed and the alternative routes will be available for inspection at www.laois.ie and Áras an Chontae, Portlaoise.

 

Clonard, Mountrath Works

SIMON WALTON

Director of Services,

Laois County Council,

Áras an Chontae,

Portlaoise.

TEL: 057 8664000                                                        

www.laois.ie

Read More News Stories